NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje!

Susisiekite su mumis +370 632 51053 arba klientai@bonideco.com

LV     Pagalba     Kontaktai     Apie mus

Privatumo politika

(1 p.) Bendros nuostatos

1.1. MB “Bonideco“, įmonės kodas 306048688, buveinės adresas Šeimyniškių g. 5A, LT-09312 Vilnius (toliau – Bendrija), saugodama bei gerbdama savo klientų, įskaitant Bendrijos interneto svetainės www.bonideco.com (toliau – Svetainė) pirkėjų bei lankytojų (toliau – Klientai), lankytojų teisę į asmens duomenų apsaugą bei privatumą, įsipareigoja sąžiningai bei teisėtai tvarkyti bei prižiūrėti Klientų, Kandidatų, Bendrijos administruojamų tinklaraščių lankytojų bei Bendrijos administruojamo tinklalapio lankytojų (toliau kartu visi šiame punkte nurodyti asmenys vadinami duomenų subjektai) pateiktus asmens duomenis.
1.2. Šia privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuojama duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarka bei principai.
1.3. Politika įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmens apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatos.
1.4. Naudojantis Bendrijos Svetainę ar perkant prekes iš jos, taip pat naudojantis Bendrijos administruojamais tinklaraščiais ar Bendrijos administruojamu tinklalapiu duomenų subjektai sutinka su Politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Politika, kai registruojantis Svetainėje po Politika pažymima varnelė „Esu susipažinusi(-ęs) su privatumo politika ir sutinku, kad mano pateiktus duomenis tvarkytų paslaugų teikimo tikslais.“. Bendrijos administruojamų tinklaraščių bei Bendrijos administruojamo tinklalapio lankytojai laikomi susipažinę su Politika, kai registruojantis juose po Politika pažymima varnelė „Esu susipažinusi(-ęs) su privatumo politika ir sutinku, kad mano pateiktus duomenis tvarkytų paslaugų teikimo tikslais.“. Politika taip pat skelbiama Svetainės skiltyje „Privatumo politika“, taip pat Bendrijos administruojamuose tinklaraščiuose ar Bendrijos administruojamame tinklalapyje duodant nuorodą į Politiką. Šis punktas netaikomas tiems veiksmams, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo.

(2 p.) Politikoje naudojamos sąvokos​

2. Politikoje vartojamos šios sąvokos:
2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.5. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje, Bendrijos administruojamuose tinklaraščiuose bei Bendrijos administruojamame tinklalapyje ir yra saugoma duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.6. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių.
2.7. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

(3 p.) Tvarkomų duomenų subjektų asmens duomenų kategorijos, tikslai bei tvarkymo pagrindiniai principai​​

3. Bendrija renka asmens duomenis apie:
3.1. Klientus, kurie registruojasi gauti Bendrijos naujienlaiškius, taip pat Bendrijos administruojamo tinklaraščio https://bonideco.com/ lankytojus, kurie pageidauja gauti naujus straipsnius. Renkami bei tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas.
3.2. Klientus, kurie registruojasi Svetainėje. Renkami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Bendrijos siunčiamos informacijos. Kai Klientas iš Svetainės perka prekes, papildomai renkami bei tvarkomi asmens duomenys, susiję su prekių tiekimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo pateikia papildomai savo iniciatyva, registruojantis bei perkant prekes. Asmens duomenys yra saugomi Kliento bei Bendrijos bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui;
3.3. Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių bei Bendrijos administruojamo tinklalapio lankytojus (žr. skyrių „Slapukai“);
3.4. Socialinių tinklų naudotojus, kurie kreipiasi į Bendriją per Bendrijos paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. skyrių „Socialiniai tinklai“);
3.5. Bendrijos administruojamų tinklaraščių bei Bendrijos administruojamo tinklalapio užsiregistravusius lankytojus. Renkami asmens duomenys: identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas). Rašant komentarus nurodomas el. pašto adresas ar socialinio tinklo paskyra. Tikslas – užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, pažeidus LR įstatymus. Asmens duomenys, parašius komentarą, yra saugomi 5 metus nuo paskutinio komentaro parašymo.
3.6. Surinkti duomenų subjektų asmens duomenys naudojami šiais tikslais:
3.7. Kliento identifikavimui Bendrijos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje ir (ar) prisijungiant prie Kliento paskyros, Kliento pateikto prekių pirkimo užsakymo apdorojimui ir įvykdymui. Taip pat kitų duomenų subjektų identifikavimui Bendrijos administruojamuose tinklaraščiuose bei Bendrijos administruojamame tinklalapyje jiems registruojantis juose ir (ar) rašant komentarus;
3.8. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens sutikimo pagrindu: Klientams bei Bendrijos administruojamo tinklaraščio internetiniu adresu https://bonideco.com/ lankytojams siųsti naujienlaiškius/naujus straipsnius, informaciją, pateikti pagal duomenų subjektų poreikius pritaikytą turinį Bendrijos paskyrose socialiniuose tinkluose ar įsiminti aktualią informaciją.
3.9. Siekiant pagerinti Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių ir Bendrijos administruojamo tinklalapio veikimą;
3.10. Tvarkant duomenų subjektų asmens duomenis laikomasi šių principų:
3.11. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu bei yra tikslūs;
3.12. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
3.13. Duomenų subjektų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
3.14. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

(4 p.) Duomenų subjektų turimos teisės bei jų įgyvendinimo tvarka​

4. Duomenų subjektai turi šias teises:
4.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (pateikiama informacija, ar asmens duomenys yra tvarkomi; su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija, numatyta BDAR 15 straipsnio 1 dalyje; tvarkomų asmens duomenų kopija);
4.2. Teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
4.3. Teisę reikalauti ištrinti duomenis (netaikoma, jei yra BDAR 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti pagrindai), jei:
4.3.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
4.3.2. duomenų subjektas atšaukė sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;
4.3.3. Duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį;
4.3.4. Duomenų subjekto asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
4.3.5. Kitais BDAR 17 straipsnyje nurodytais pagrindais.
4.4. Teisę reikalauti apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, jei:
4.4.1. Duomenų subjektas užginčija jo asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrija gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
4.4.2. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, bet prašo vietoj to apriboti jų naudojimą;
4.4.3. Bendrijai nebereikia duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jie reikalingi Bendrijai siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
4.4.4. Kai duomenų subjektas pateikia prašymą nebetvarkyti jo asmens duomenų, kol bus patikrinta, ar Bendrijos teisėti interesai yra viršesni už duomenų subjekto prašymą.
4.5. Teisę į duomenų perkeliamumą, jei tai nedaro neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms, (t.y. teisė gauti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, kurie Bendrijai buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, įskaitant teisę prašyti Bendrijos, jog ši tokius duomenis persiųstu kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma), kai:
4.5.1. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
4.5.2. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu.
4.6. Teisę nesutikti, taip pat bet kuriuo metu vėliau nesutikti, jog Kliento ar Bendrijos administruojamo tinklaraščio internetiniu adresu https://bonideco.com/ lankytojo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant naujienlaiškių/naujų straipsnių siuntimą jų nurodytu elektroniniu paštu. Bendrija turi teisę nesutikti su tokiu asmens pageidavimu, jei jo asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už to asmens interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Šiame punkte nurodytam asmeniui nesutikus/vėliau nesutikus dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, tai nedaro jokio poveikio jo teisėms naudotis kitomis Bendrijos teikiamomis paslaugomis. Šiame punkte nurodytų asmenų asmens duomenys saugomi tiesioginės rinkodaros tikslu iki atskiro jų atsisakymo. Asmens duomenys iš atsarginių kopijų (angl. back-up) ištrinami per 30 dienų nuo atsisakymo.
4.7. Teisę apskųsti Bendrijos veiksmus ar neveikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. p. ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt , taip pat teismui LR teisės aktų nustatyta tvarka.
4.8. Politikos 4 punkte nurodytos teisės tam tikrais atvejais gali apriboti ar nutraukti duomenų subjektų teisę naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, jei duomenų subjekto asmens duomenys yra būtini, siekiant toliau naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, išskyrus Politikos 4.6 punkte nurodytą atvejį. Daugiau informacijos šiuo klausimu duomenų subjektas gali gauti Politikos 4.18 punkte nurodyta tvarka.
4.9. Kreiptis dėl Politikos 4 punkte nurodytų teisių, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ar suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą) duomenų subjektas turi teisę pateikus prašymą (toliau – prašymas) (prašymo formą, duomenų subjektui pageidaujant, gali pateikti ir Bendrija) el. p. klientai@bonideco.com, siunčiant paštu adresu Šeimyniškių g. 5A, LT-09312 Vilnius , žodžiu telefonu +370 632 51053 ar asmeniškai Bendrijos patalpose adresu Šeimyniškių g. 5A, LT-09312 Vilnius. Šis punktas netaikomas, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.
4.10. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
4.11. Savo teises duomenų subjektas turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą.
4.12. Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamojo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
4.13. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Bendrija turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
4.14. Gavus prašymą, Bendrija ne vėliau kaip vieną mėnesį nuo prašymo gavimo duomenų subjektui pateikia informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4.15. Jei prašymas pateiktas nesilaikant Politikos 4.10-4.12 punktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas duomenų subjektas apie tai informuojamas, nurodant priežastis.
4.16. Atsakymas pateikiamas valstybine kalba. Jei prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, Bendrija informaciją pateikia įprastai naudojama elektronine forma, išskyrus atvejus, jei duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
4.17. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymą atliekami ir informacija teikiama neatlygintinai. Esant akivaizdžiai nepagrįstam ar neproporcingam prašymui, įskaitant atvejus dėl pasikartojančio turinio, Bendrija turi teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal faktiškai patiriamas administracines išlaidas.
4.18. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis registruotu laišku ar adresu Šeimyniškių g. 5A, LT-09312 Vilnius Vilnius, el. p. klientai@bonideco.com arba tel. +370 632 51053.

(5 p.) Duomenų subjektų asmens duomenų teikimas kitiems asmenims

5. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami:
5.1. Bendrijos darbuotojams, į kurių funkcijas įeina asmens duomenų tvarkymas bei kurie privalo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Tvarkydami duomenų subjekto asmens duomenis, Bendrijos darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugos, konfidencialumo bei kitų reikalavimų;
5.2. Valdžios institucijoms, esant jų teisėtam prašymui ar siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
5.3. Duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, Bendrijos IT sistemą prižiūrinčiai įmonei). Bendrija savo veikloje pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos organizacinės ir techninės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDAR ir kitų teisės aktų reikalavimus.

(6 p.) Slapukai

6. Pagrindinis slapukų tikslas – atpažinti duomenų subjektų poreikius, geriau prisitaikyti prie duomenų subjektų poreikių ir padaryti Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių ar Bendrijos administruojamo tinklalapio veikimą kuo efektyvesnį ir naudingesnį duomenų subjektui.
6.1. Sesijos slapukai skirstomi į :
6.1.1. sesijos (veikimą gerinančius) slapukus. Šie slapukai pagerina Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių ir Bendrijos administruojamo tinklalapio veikimą ir renka bendro pobūdžio, šifruotą (anoniminę) informaciją apie naudojimą konkrečia interneto svetaine;
6.1.2. analitiniai (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai įgalina Bendrijos suskaičiuoti Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių bei Bendrijos administruojamo tinklalapio lankytojus, matyti, kaip vartotojai, naudodamiesi šiomis svetainėmis, po jas juda. Jų pagalba pagerinamas Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių bei Bendrijos administruojamo tinklalapio veikimas, užtikrinant, kad tai atitiktų duomenų subjekto lūkesčius.
6.1.3. funkciniai slapukai, kurie padeda atpažinti Svetainės, Bendrijos administruojamų tinklaraščių bei Bendrijos administruojamo tinklalapio vartotojus, kai jie dar kartą apsilanko jose. Tai įgalina Bendriją pateikti socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook) pagal vartotojų poreikius pritaikytą turinį.
6.2. Konkretų slapukų sąrašą, informaciją apie saugojimo terminą, naudojimo tikslą, renkamus duomenis galite rasti paspaudę šią nuorodą.
6.3. Duomenų subjektas turi teisę savo naršyklėje išjungti slapukus, tačiau tokiu atveju Bendrija negali užtikrinti, kad jis galės naudotis dalimi funkcijų, kurios yra būtinos, kad Svetainė, Bendrijos administruojami tinklaraščiai bei Bendrijos administruojamas tinklalapis veiktų tinkamai.
6.4. Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ar kaip pašalinti jau esamus slapukus, duomenų subjektas gali sužinoti paspaudęs šią nuorodą: https://www.aboutcookies.org/.

(7 p.) Socialiniai tinklai

7. Duomenų subjekto pateikiama informacija Bendrijai, kurią jis pateikia per Bendrijos paskyras socialiniuose tinkluose, kontroliuojama konkretaus socialinio tinklo valdytojo.
7.1. Bendrija šiuo metu turi šias paskyras socialiniuose tinkluose:
7.1.1. https://www.facebook.com/tavoBonideco/
7.1.2. https://www.instagram.com/jusubonideco/
7.1.3. https://vm.tiktok.com/ZMLvBX3Cy/
7.2. Kilus klausimų dėl duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo Politikos 7.1 punkte nurodytuose tinkluose, rekomenduotina susisiekti su tais socialinių tinklų valdytojais bei perskaityti jų pateikiamus privatumo pranešimus.